Subiland Modell-, Makett-, Játékbolt    

Általános Szerződési Feltételek

Jelen általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: áSZF) a Pontnet Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya Munkácsy M. 4. Cégjegyzékszám: 11-09-007098 Bejegyző: Komárom Esztergom megyei Bíróság mint Cégbíróság) mint adatkezelő (továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: ügyfél) legfontosabb jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

1. Megrendelés

A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, használatukra vonatkozó tudnivalókat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a web áruházban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz. A termékek, termékcsomagolások a gyártástól függöen eltérhetnek az oldalnukon található képektől.
A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja. A Szolgáltató arra törekszik, hogy a honlapon közölt termék- és árinformációk a lehető legpontosabban legyenek feltüntetve. Ha ennek ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő hibás árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Akciós árak esetében az akció egy meghatározott ideig, legfeljebb a meghatározott készlet erejéig tart (amely készlet az akció záró időpontját megelőzően is kimerülhet).
A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül nincs regisztrációhoz kötve, azonban az ügyféltől csak akkor fogadja el, ha az ügyfél a megrendeléshez szükséges - csillaggal jelzett - valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
Az ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
Szolgáltató az ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül ügyfél részére nem érkezik meg, akkor az ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik. Ez alól kivételt képez az az eset, ha az ügyfél tévesen adta meg e-mail címét.

2. Szállítási feltételek

A megrendelt árut, postával, futárszolgálattal vagy csomagátvételi pontra tudjuk kiszállítani. A szállítási költség a rendelés értékétől és a szállítás módjától függ,  (A szállítási költség pontos összege a kosár megtekintésekor látható).
A termékek mellett található szállítási idők az adott termék elérhetősége szerint változnak, azt az átlagos időt jelzik, amely alatt a termék várhatóan küldhetővé  válik.  A megrendelést visszaigazoló levél megérkezése után e-mailben tájékoztatjuk a szállítás várható időpontjáról. Amennyiben egy termék beszerezhetősége megváltozik, akkor arról haladéktalanul tájékoztatjuk. Amennyiben bármilyen oknál fogra a rendelésre már nem tart igényt, azt bármikor jelezheti számunkra és a rendelést töröljük.
A rendelés teljesíthetőségét követően lehetőség van a szállítás napjának módosítására, azonban a kiszállítás pontos időpontra történő meghatározására nincs lehetőség.
Kérjük a csomagot kézbesítéskor a kézbesítő előtt szíveskedjék megvizsgálni és amennyiben sérülést észlel, vetessen fel jegyzőkönyvet, valamint ne vegye át a csomagot.

3. Szerződés

A Felek közötti szerződés a rendelés leadásával jön létre.A megrendelés leadása után, a teljesítésig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon, személyesen és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek közötti szerződés az áru megvásárlása során jön létre. A Felek között magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 3 évig őrzi.

4. Fizetési módok

4.1 Utánvét

Készpénzben az áru átvételekor a futárnak fizet. (Csak Magyarország területén)

4.2 Előre utalás

Emailben elküldjük a számlaszámot és az összes utaláshoz szükséges információt, mely alapján átutalja bankszámlánkra az összeget. Amint az megérkezik a számlánkra, feladjuk a megrendelt termékeket. (Csak Magyarország területén)

4.3 Bankkártya

A termékek összekészítését követően a emailben küldünk egy linket, melyre rákattintva intézheti online a fizetést. Ingyenes, gyors és abszolút biztonságos fizetési mód.

5. A vételár

Az áruk mellett található ár az áFá-t tartalmazza. A megrendelő lapon, illetve a visszaigazoló levélben megtalálható a megrendelt termékek ára, a szállítási költség, valamint ezek összege, amely az átvételkor ténylegesen fizetendő összeget takarja. Az itt szereplő árak csak az internetes megrendelés esetén érvényesek.

6. Szavatosság

6.1. A 2013, évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről Magyarországon minden újonnan vásárolt termék esetében 2 éves szavatossági időt biztosít, amennyiben fogyasztói szerződés jön létre (amely a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – fogyasztó – és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti). A szavatosság feltételeit a Polgári Törvénykönyv és a 19/2014 (IV.29.). NGM rendelet tartalmazza. A Webáruház szavatossági kötelezettséggel tartozik, amennyiben az eladott termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A Webáruház felel akkor is, ha a szolgáltatott dolog összeszerelését a szerződésnek megfelelően a fogyasztó végezte el, és a szakszerűtlen összeszerelés a használati útmutató hibájára vezethető vissza. A szavatosság érvényesítésének feltétele, hogy amennyiben a felek a hiba eredetét illetően nem értenek egyet, a fogyasztó kötelezettsége a hiba eredetének bizonyítása
(szakvélemény). A teljesítést követő hat hónapon belül vélelmezni kell, hogy a felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, ebben az időszakban a bizonyítás a Webáruház kötelezettsége. Ha a fogyasztó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a Webáruház mentesül a szavatossági felelősség alól.

6.2. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha az Eladó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének az előző mondatban írt feltételekkel nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. A kijavítást vagy kicserélést – a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A vásárló a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását az Eladóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a vásárló felelős.

6.3. Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a Webáruházat szavatossági kötelezettség nem terheli, a terméket nem cseréli, és vételárát nem térít vissza. A vásárló jogosult ugyanakkor ilyen esetben is a terméket személyesen átvenni, vagy kérni annak saját költségén történő újbóli kiszállítását.

6.4 A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szólótájékoztató

6.4.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet ön a kellékszavatossági jogával?
ön a Pontnet Kft. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg önt kellékszavatossági igénye alapján?
ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti ön kellékszavatossági igényét?
ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Pontnet Kft nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már ön köteles bizonyítani, hogy az ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.4.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

6.4.3. Jótállás
Cégünk az általunk eladott termékekre általában egy év garanciát vállal. Az ettől eltérő szavatossági és garanciális idő a mellékelt garanciális okmányokon szerepel. Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetoség, a kifizetett vételárat visszafizetjük. A használat során bekövetkezett meghibásodásokra az árucikkhez mellékelt magyar nyelvű garanciajegyben leírtak az érvényesek.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a fogyasztót a jótállásból fakadó jogok az 6.4.1. és a 6.4.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik

6.5. A szavatosságról bővebb információt itt olvashat.

7. Elállás

Elállási/Felmondási jog

ön a rendeléstő a termék készhezvételéig korlátozás nélkül elálhat rendelésétől. A termék kézhezvételélől 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Ha a dolog adásvételétől eltérő szerződés esetén a teljesítés megkezdődött, ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő: a dolog adásvételétől eltérő szerződés esetén : „a termék kézhezvételének napjától számított 14 nap elteltével jár le”;
Ha ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát egyértelmű nyilatkozatban (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) köteles közölni velünk: , telefon: 34/511-840, postán Pontnet Kft. 2800, Tatabánya Munkácsy M. u. 4., személyesen: 2800, Tatabánya Dózsakert 61/J. (sétáló utca)

Ebből a célból felhasználhatja az alábbi a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha ön eláll ettől a szerződéstől, az ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást haladéktalanul, de legkésőbb az ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a dolgot, vagy ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

ön köteles számunkra a dolgot indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a dolgot.
A dolog visszaküldésének közvetlen költségét ön viseli.
 ön kizárólag akkor vonható felelősségre a dologban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a dolog jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges kezelést meghaladó használat miatt következett be.

A vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát:

  • olyan termék értékesítése esetében, amely a vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza
  • hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a vásárló felbontotta
  • valamint a jogszabályok által meghatározott további esetekben.Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

Csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!

Címzett: Pontnet Kft. 2800, Tatabánya Munkácsy M. u. 4,  , telefon: 34/511-840,
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi dolog/dolgok adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása:Kelt:

8. Panaszkezelés

Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.
A szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. A fogyasztóvédelemről szóló jogszabályok alapján a Fogyasztó a panaszát előterjesztheti a lakhelye szerinti illetékes megyei, vagy a Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010, Fax száma: (34) 316-259, Név: Dr. Rozsnyói György, E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;  címén és az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségnél.

Online vitarendezési platform:
Az Európai Bizottság internetalapú platformot hívott életre, azon fogyasztók számára, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére. Ha a nemzeti jogszabályok lehetővé teszik, a kereskedők is nyújthatnak be panaszt a fogyasztókkal szemben a termékek vagy szolgáltatások online vásárlásával kapcsolatban.
Azok a vitarendezési testületek szerepelnek az online vitarendezési platform jegyzékében, amelyek megfelelnek bizonyos minőségi előírásoknak, és amelyeket a nemzeti hatóságok is elismernek.
A honlap az EU 23 hivatalos nyelvén áll rendelkezésre.
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

9. Adatvédelem

Az ön adatait a rendelés teljesítése valamint a rendelés adatainak ellenőrzésének érdekében tároljuk. Adatait harmadik félnek csak a rendelés teljesítése érdekében annak szükségességének mértékében adjuk át. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek és GDPR-nak megfelelően járunk el. Bővebben az adatvédelmi  tájékoztatónkban.

10. Elérhetőség

Amennyiben önnek kérdései lennének a következő módon érhet el minket. Internet: , telefon: 34/511-840, Postán és személyesen: 2800, Tatabánya Dózsakert 61/J.

11. üzemeltető

Az áruk eladója: Pontnet Kft, Tatabánya Dózsakert 61/J. (székhely: Tatabánya Munkácsy M. 4.)
A cég képviselője: Schubert Zoltán
Cégjegyzékszám: 11-09-007098 Bejegyző: Komárom Esztergom megyei Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 11817680-2-11
GKM Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal nyilvántartási szám: C/002 945
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-54271/2012.

12. Hosting

A tárhely szolgáltató neve: Pontnet Kft, Tatabánya Munkácsy M. 4.
Telefon: 34/511840
A cég képviselője: Schubert Zoltán
Cégjegyzékszám: 11-09-007098
info@pontnet.hu

 

Ezt a dokumentumot ide kattintva letöltheti pdf formátumban.